Mijn privacy

Gegevens die u op deze website invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in de siteadministratie, die wordt gehouden door:

AstraZeneca BV
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Den Haag
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer

Tel. 079-3632222
Fax. 079-3632444
K.v.K. nr. 24234576 Den Haag
BTW. nr. 009739129B01

Astrazeneca BV zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van u als bezoeker van onze website worden in onze administratie opgenomen met het doel om met u te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit uw gebruik van de website. Ook worden uw gegevens gebruikt om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Tenslotte gebruikt Astrazeneca uw gegevens in geanonimiseerde vorm om inzicht te verkrijgen in het bezoek van de website. Voor vragen omtrent de gegevens die wij over u hebben, kunt u contact opnemen met Astrazeneca middels e-mail adres info.nl@astrazeneca.com. U kunt via dit e-mail adres informeren op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. Binnen 4 weken nadat u een dergelijk verzoek heeft gedaan, zult u door AstraZeneca worden geïnformeerd.

NB. Op de website staan diverse links naar websites van derden. AstraZeneca is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die aanbieders.

Privacy beleid relaties

Deze privacyverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die AstraZeneca B.V., gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM te Den Haag, een groepsmaatschappij van AstraZeneca Global ("AstraZeneca", "wij", “ons”, "onze") verwerkt van artsen, apothekers en andere medisch beroepsbeoefenaars, ("Relaties").

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, daarom adviseren wij u deze regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2015.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die AstraZeneca verwerkt van artsen, apothekers en andere medisch beroepsbeoefenaars in het kader van haar bedrijfsactiviteiten in Nederland.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

AstraZeneca is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. AstraZeneca heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. In de(ze) melding(en) is aangegeven welke persoonsgegevens AstraZeneca verwerkt, voor welke doeleinden en aan wie de gegevens worden verstrekt.

3. Het soort persoonlijke gegevens dat we mogelijk verzamelen en voor welke doeleinden

De persoonsgegevens die AstraZeneca van haar Relaties kan verwerken en deels afkomstig zijn van IQVIA, zijn

* Contactgegevens

* Praktijkgegevens en andere professionele gegevens

* Gegevens over contacten die hebben plaatsgevonden

* Medicatie preferenties

* Expertisegegevens

* Communicatievoorkeuren

* Betalingsgegevens

* Gegevens over bijgewoonde (nascholings)cursussen en andere bijeenkomsten

* Gegevens over deelname aan testen/onderzoeken

* Gegevens over netwerk

De persoonsgegevens kunnen verwerkt worden ten behoeve van o.a. de volgende doeleinden:

* Om aan een verzoek van u te voldoen of om met u in contact te kunnen treden

* Relaties u op de hoogte houden van producten en diensten

* Relaties uitnodigen om deel te nemen aan een (nascholings)bijeenkomst en registratie van accreditatiepunten

* Relaties als medisch experts identificeren

* Vastleggen van contacten

* Ontwikkeling en analyse van marketingprogramma's

* Doen van marktanalyse en –onderzoek incl DMU management

* Relaties uitnodigen om een dienst te verrichten en contractmanagement

* Vastleggen van vergoedingen en afgegeven materialen

* Vastleggen van financiële banden met Relaties ten behoeve van het Transparantieregister Zorg

* Intern management incl het managen van (de kosten van het gebruik van ) bedrijfsmiddelen

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u AstraZeneca daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?

AstraZeneca bewaart deze gegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen dan wel voor zolang anderszins noodzakelijk is.

5 . Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

AstraZeneca neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. AstraZeneca heeft een IS Security Policy opgesteld en uitgevoerd teneinde de persoonsgegevens te beschermen. AstraZeneca heeft in het kader van dit beveiligingsbeleid onder meer fysieke maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van toegangspassen, wachtwoorden en pincodes. Persoonsgegevens zijn verder alleen toegankelijk voor stafleden voor zover dit noodzakelijk is voor de betreffende doeleinden en voor zover noodzakelijk voor hun functie-uitoefening. Stafleden die toegang hebben tot persoonsgegevens dienen te voldoen aan hun geheimhoudingsverplichtingen.

6. Welke derden hebben er allemaal toegang tot uw gegevens?

AstraZeneca zal uitsluitend persoonsgegevens aan derden doorgeven voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doelen en zal deze derden uitsluitend toestaan persoonsgegevens te verwerken op grond van een schriftelijke bewerkingsovereenkomst met AstraZeneca. In geval van doorgifte van persoonsgegevens aan derden die zich in een land bevinden dat onvoldoende bescherming biedt aan persoonsgegevens, zal AstraZeneca aanvullende maatregelen nemen voor deze doorgifte.

7. Bij wie kunt u terecht met of vragen over inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens?

U heeft het recht om een overzicht te verzoeken van uw persoonsgegevens zoals verwerkt door AstraZeneca. Voorts heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. Verzoeken dienen te worden gericht aan de Legal Manager, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM te Den Haag of nl.privacyinbox@astrazeneca.com. In alle gevallen behandelen wij verzoeken om inzage of wijziging van gegevens op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Raadpleeg voor meer informatie onze global privacy notice.