Gebruikersvoorwaarden

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto's en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. Deze eigendomsrechten berusten bij AstraZeneca of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. AstraZeneca behoudt al haar rechten voor.

Aan de inhoud van deze site is de uiterste zorg besteed. Voor zorgprofessionals, medisch beroepsbeoefenaars en gebruikers van haar geneesmiddelen wil AstraZeneca informatie verschaffen over haar activiteiten, gezondheid, ziek zijn, correct medicijngebruik en de stand der wetenschap. Niets op deze website kan worden opgevat als advies of aanbevelingen voor medisch handelen en de inhoud van deze website dient niet gezien te worden als basis voor (medische) besluitvorming. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie.

AstraZeneca BV heeft de informatie op deze site met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie soms niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. AstraZeneca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal AstraZeneca aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door AstraZeneca gecontroleerd en AstraZeneca wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. AstraZeneca behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website met internetadres www.nascholingen.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.